چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کمیته فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
کیوان اوضاعی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۱ ۴۵