چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهشکده پوشش های نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محبوبه میرحسینی,سید مصطفی میرحسینی سرجمع,علی دهقان همدان,محمد تن زده ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۶۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۵ ۵۲
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۵ ۷۸