چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشکده صنعت نفت آبادان
دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت آبادان(شهید تندگویان) گروه مهندسی شیمی
خوزستان آبادان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی رنجبر ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۸
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۷۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۵۴
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۲۵